Nejen u hudebního díla je KOMPOZICE skladby podstatná pro jeho vnímání. KOMPOZICE obrazu je také velmi důležitá u zrakového vnímání. Lidský mozek si ve zlomku vteřiny každý zrakový vjem podprahově přeloží na emoce, tedy mnohem dříve, než se začne zapojovat analytické myšlení. Tohle je u reklamy, grafiky, web designu velmi důležité. Potřebujete zaujmout hned a kompozice zásadně rozhoduje o udržení pozornosti.

Alfons Mucha – Tanec

Zlatý řez – Fibonacciho posloupnost

V přírodě ho uvidíte téměř všude kolem sebe. Koruny stromů, struktury listů, uspořádání semen slunečnice nebo smrkové šišky, ve kterých jsou šupiny rozmístěny jako spirála.

Fibonacciho posloupnost přirozených čísel začíná 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 … , kde každé číslo je součtem dvou předchozích.

Fibonacciho spirála
1808–1893 Jules Jacques Veyrassat

Kompoziční prvky

Umělec komponuje obraz pomocí vizuálních, neboli kompozičních prvků. Tyto prvky se v celkové konstrukci obrazu obvykle vztahují navzájem samy k sobě i k celému dílu. Pro kompozici jsou důležité skladebné principy, které se uplatňují i v jiných oborech. Především to jsou principy role, kontrastu, symetrie a proporce, barvy, tvary.

 • Skladebné principy – jsou například proporce, symetrie, rytmus, kontrast.
  • Princip role – každý prvek obrazu má určitý význam a určitou roli. Hlavní, vedlejší, rušivé a zmatečné. Vyvarujte se rušivých a zmatečných rolí.
  • Princip rytmu – opakování stejných nebo podobných prvků, tvarů, tónů a barev v určitých odstupech. Pro správný dojem rytmu musí být zobrazen určitý počet prvků a jejich odstupy. Zajímavě také působí narušení rytmu.
  • Princip symetrie – pravidelné rozmístění prvků kolem středu nebo některé osy. Prvky jsou stejné nebo velmi podobné tvarem, velikostí nebo barvou. Symetrie vyvolává vyváženost, rovnováhu, klid.
  • Princip kontrastu – druhy kontrastu jsou velmi různé. Ve fotografii je důležitý tonální kontrast nebo kontrast barevný. Mimo barevné kontrasty uplatňujeme kontrasty věcné, obsahové, emotivní nebo významové.
  • Princip proporce – pro posouzení velikosti objektů je důležitý poměr mezi „znázorňovanou velikostí“ a měřítkem. Jako měřítko se použije předmět, který je všeobecně znám.
 • Lineární kompozice – Linie a křivky zobrazují vizuální cestu, která oku umožňuje pohybovat se v obrazu. Podle umístění, směru a charakteru mají linie různý účinek vnímání.
Ansel Adams, Farmáři a Mt. Williamson
 • Směr – vizuální trasy, které mají vertikální, horizontální nebo diagonální směr. Vodorovné linie, které se vyskytují například v krajině představují klid a potlačují dojem prostoru. Svislé linie, například v architektuře, budí dojem výšky, síly, mohutnosti a vznešenosti.
 • Zaoblené křivky – se obvykle používají k vytvoření dynamiky a pocitu proudění v obraze. Jsou také zpravidla více esteticky příjemné, protože jsou spojovány s jemnějšími, ohebnými a měkkými věcmi. Ve srovnání s přímými liniemi, křivky mají větší dynamický vliv na obraz.
 • Tonální kompozice – světla a stíny ovlivňují jas a kontrast. Pokud se mají tóny uplatnit, musí zaujímat dostatečnou plochu. Hlavní motiv má být tonálně odlišený od svého okolí. Tmavé orámování zvyšuje dojem prostoru. Tmavá spodní část stabilizuje (zatěžkává) obraz. Nejsvětlejší místa je vhodné umísťovat blíže místům hlavní pozornosti, ale ne do geometrického středu a ne blízko k okrajům snímku.
 • Barevná kompozice – barva vyjadřuje tóny s různou intenzitou.
  • Vyhodnocení podnětu zrakem (psychofyzikální).
  • Přenos vjemů do mozku a jejich vyhodnocení (psychosenzorické).
 • Perspektiva – vyjádření hloubky – popředí, střední plán a pozadí.
Jack E. Boucher: Schodiště

Pravidlo třetin

Pravidlo třetin je základním pravidlem ve výtvarném umění. Cílem je umístit předměty a oblasti zájmu do blízkosti jedné z linií tak, aby byl obraz rozdělen na tři stejné části. Cílem je umístit objekty do průsečíků třetinových linií. Umístění objektů v těchto místech učiní fotografii mnohem zajímavější, energičtější a napínavější než jednoduché a nezajímavé zobrazení hlavního motivu uprostřed.

Pravidlo lichého počtu

Pravidlo lichého počtu uvádí, že zobrazením lichého počtu rekvizit dostaneme vždy jednu rekvizitu doprostřed a ta je „zarámovaná“ od okolních objektů. Toto pravidlo se velmi často používá na uměleckých dílech a v reklamě.

Čerpáno:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Obrazov%C3%A1_kompozice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3%BD_%C5%99ez